کنترل مالی در نمایندگی دامنه

مالی (Billing)

شما در سیستم نمایندگی خود به صورت دقیق و کامل میتوانید مدیریت مالی داشته باشید 

ما در زیر برخی از امکانات مالی را مثال خواهیم زد 

۱- امکان تعیین قیمت فروش دلخواه توسط شما

۲- سیستم تخفیف جهت ارایه تخفیف های دلخواه به کاربران و نمایندگان خود

۳- امکان تعیین سقف تخفیف ها و اعمال محدودیت های دلخواه در تخفیف های در نظر گرفته شده

۴- امکان استفاده از واحد پولی دلخواه

۵- امکان ایجاد صفحات پرداخت

۶- امکان استفاده از ۲۰ سیستم پرداخت بین المللی جهت پذیرش پرداخت کاربران و نمایندگان